The Ladder of Wisdom پادکست پلکان خرد Podcast Artwork Image

The Ladder of Wisdom پادکست پلکان خرد

Tannaz Fallahi, Mehdi Shafa, Masoud Rezvan

در این پادکست از منظر علوم زیست شناسی و روانشناسی نگاهی خواهیم داشت به فرهنگ، اخلاقیات و رفتار شناسی انسان.

اصلی ترین رویکرد اپیزودهای این پادکست، بررسی و تأثیر عملکرد مغز، ژنتیک، فرگشت و عوامل مختلف محیطی بر شکل گیری باورها، رفتارها، اخلاق و‌اعتقادات ما انسانها. 

طناز فلاحی دکترای روانشناسی
مهدی شفا فوق دکترای ژنتیک پزشکی و مولکولی
مسعود رضوان

در صعود از این پلکان خرد برای دستیابی به افق های جدید اندیشه با ما همراه باشید.


#روانشناسی #ژنتیک #بیولوژی #زیست_شناسی #ایران #رفتارشناسی #اخلاق #آداب #مغز #هورمون# اعصاب #فرهنگ #سنت #ایدئولوژی #جهان_بینی #فارسی #زندگی #جامعه